Postanowienia ogólne:

 1. Usługi opisane w niniejszym regulaminie świadczone są przez spółkę 1PAY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608), przy ul. Błażeja 30B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592668, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9721259690 oraz numer REGON 363255954, o kapitale zakładowym w wysokości 710 000,00 zł wpłaconym w całości.
 2. Usługi płatności są realizowane przez 1PAY POLAND, która jest Biurem Usług Płatniczych wpisanym do Rejestru dostawców usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr BP1817/2016. Świadczone przez 1PAY POLAND usługi płatnicze stanowią przedmiot oddzielnych umów i regulaminów. https://nicepay.pl/regulamin-uslug-platniczych/.


§ 1
Słowniczek / Definicje

 1. 1PAY POLAND – 1PAY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608), przy ul. Błażeja 30B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592668, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9721259690 oraz numer REGON 363255954, o kapitale zakładowym w wysokości 710 000,00 zł , korzystająca z adresu poczty elektronicznej: [email protected] będąca właścicielem Aplikacji NicePay i Biurem Usług Płatniczych wpisanym do Rejestru dostawców usług płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr BP1817/2016.
 2. Aplikacja NicePay – system składający się z aplikacji mobilnej i strony www, umożliwiający dodawanie oraz gromadzenie Płatności i zapłatę za usługi świadczone przez Usługodawców na rzecz Użytkownika, stanowiący własność 1PAY POLAND, oferujący usługi zalogowanym na nim Użytkownikom.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Aplikacji NicePay.
 4. Cennik dla Profilów prywatnych – Cennik Aplikacji NicePay obowiązujący dla Użytkowników będących konsumentami i udostępniany im nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://nicepay.pl/cenniki/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Cennik dla Profilów firmowych – Cennik Aplikacji NicePay obowiązujący dla Użytkowników będących przedsiębiorcami i udostępniany im nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://nicepay.pl/cenniki/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Cennik – łącznie Cennik dla Profilów prywatnych oraz Cennik dla Profilów firmowych.
 7. Użytkownik – zarówno Użytkownik będący konsumentem jak i Użytkownik będący przedsiębiorcą.
 8. Użytkownik będący konsumentem – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca albo zamierzająca korzystać z aplikacji NicePay, dla której korzystanie z Aplikacji NicePay, w tym dokonywanie za jej pośrednictwem Płatności, nie jest związane bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. będąca w tym wypadku konsumentem).
 9. Użytkownik będący przedsiębiorcą – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna;(3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z aplikacji NicePay, dla której korzystanie z Aplikacji NicePay, w tym dokonywanie za jej pośrednictwem Płatności, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem).
 10. Konto Użytkownika – oznaczony indywidualnym Loginem oraz Hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym 1PAY POLAND wykorzystywanym do obsługi Aplikacji NicePay, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika.
 11. Profil Użytkownika – funkcjonujący w ramach Konta Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym 1PAY POLAND wykorzystywanym do obsługi Aplikacji NicePay, w którym gromadzone są podane przez Użytkownika informacje o Usługodawcach oraz Płatnościach, za pomocą którego możliwy jest dostęp do Funkcjonalności Aplikacji NicePay właściwych dla danej kategorii Użytkownika, przy czym Profil Użytkownika nie może być utworzone przez Użytkownika dla innej osoby fizycznej aniżeli sam Użytkownik.
 12. Profil prywatny – Profil Użytkownika będącego konsumentem.
 13. Profil firmowy – Profil Użytkownika będącego przedsiębiorcą.
 14. Login oraz Hasło – adres poczty elektronicznej (adres email) podany przez Użytkownika oraz indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 15. Usługodawca/Kontrahent – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który z tytułu prowadzonej działalności i usług świadczonych na rzecz Użytkownika wystawia rachunki lub faktury VAT stanowiące podstawę płatności dokonywanych przez Użytkownika.
 16. Funkcjonalności Aplikacji NicePay – funkcjonalności wymienione w § 5 Regulaminu stanowiące usługi świadczone drogą elektroniczną przez 1PAY POLAND na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji NicePay zgodnie z Regulaminem.
 17. Opłata weryfikacyjna –  jednorazowa opłata w wysokości wskazanej w Cenniku, którą Użytkownik zobowiązany jest przelać przy weryfikacji swojej tożsamości lub zakładaniu Profilu Użytkownika będącego przedsiębiorcą, ze swojego rachunku bankowego na wskazany przez 1PAY POLAND rachunek bankowy lub uiścić za pośrednictwem operatora świadczącego na rzecz 1PAY POLAND usługi związane z potwierdzaniem danych osobowych zleceniodawcy płatności, niezależnie od tego, z jakiego operatora celem potwierdzenia tych danych korzysta 1PAY POLAND;
 18. Płatność – dokonywana przez Użytkownika indywidualna zapłata na rzecz Usługodawcy z wykorzystaniem Aplikacji NicePay, stanowiąca przedmiot usług płatniczych świadczonych przez 1PAY POLAND na podstawie oddzielnych umów i regulaminów https://nicepay.pl/regulamin-uslug-platniczych/.
 19. Siła Wyższa – nagłe, wyjątkowe, nieprzewidziane i niezależne od woli Stron zdarzenie, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać nawet przy zachowaniu podwyższonej staranności. Siłą Wyższą są w szczególności: (i) klęski żywiołowe i (ii) akty i działania władzy państwowej.


§ 2
Aplikacja NicePay

 1. Aplikacja NicePay jest to system, dostarczony i utrzymywany przez 1PAY POLAND, składający się z aplikacji mobilnej i portalu, który przy wykorzystaniu poczty elektronicznej pozwala na zarządzanie Płatnościami oraz realizację Płatności.
 2. Aplikacja NicePay stanowi narzędzie umożliwiające zapłatę rachunków oraz faktur za usługi świadczone przez różnych Usługodawców działających na polskim rynku, przy czym do korzystania z niej konieczne jest utworzenie Konta Użytkownika.


§ 3
Regulamin

 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez 1PAY POLAND w postaci Funkcjonalności Aplikacji NicePay, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego  i zawiera w sobie zasady korzystania z Aplikacji NicePay.
 2. Regulamin nie reguluje zasad związanych ze świadczeniem przez 1PAY POLAND usług płatniczych, które stanowią przedmiot oddzielnych umów i regulaminów https://nicepay.pl/polityka-prywatnosci/. 1PAY POLAND informuje o możliwości aktywacji cyklicznej płatności kartą za konkretną Płatność oraz możliwości wycofania takiej płatności przed datą wskazaną na Płatności cyklicznej jako data jej realizacji w danym cyklu. Wykonywanie obciążeń cyklicznych kartą dokonywane będzie w chwili wskazanej na zleceniu dokonania Płatności cyklicznej w dacie i godzinie wskazanej w tej płatności.
 3. Pod żadnym pozorem i w żadnym wypadku Regulamin nie może być traktowany jako źródło praw lub obowiązków Użytkowania w ramach stosunków prawnych łączących go z Usługodawcą, jak również jako podstawa prawna usług płatniczych świadczonych przez 1PAY POLAND.
 4. Wynagrodzenie należne 1PAY POLAND od Użytkownika za korzystnie z Aplikacji NicePay uregulowane zostało w Cenniku Aplikacji NicePay.
 5. Regulamin nie znajduje zastosowania do promocji, benefitów lub innych form korzystania z Aplikacji NicePay na preferencyjnych warunkach, stanowiących przedmiot oddzielnych umów i regulaminów, chyba że odwołują się one wprost do całości lub części Regulaminu https://nicepay.pl/promocje/
 6. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej https://nicepay.pl/regulamin/ w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, a użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji NicePay.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.


§ 4
Ogólne Warunki Korzystania z Aplikacji NicePay

 1. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Aplikacji NicePay w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej 1PAY POLAND, innych Użytkowników oraz osób trzecich.
 2. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania do Aplikacji NicePay danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje go zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacją NicePay to: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 20.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 25.0. i wyższej (stabilnej); (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) minimalna szerokość ekranu 320 px.
 4. 1PAY POLAND może wprowadzić ograniczenia bądź zawiesić korzystanie z Aplikacji NicePay przez danego Użytkownika, dany adres IP lub daną klasę adresów IP w sytuacji, gdy działania danego Użytkownika, adresu IP lub klasy adresów IP:
  1. naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. rodzą uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa, norm ostrożnościowych lub wytycznych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  3. naruszają postanowienia Regulaminu;
  4. grożą zakłóceniem ciągłości działania Aplikacji NicePay i odbywają się w sposób sprzeczny lub poza zakresem Regulaminu;
  5. grożą ujawnieniem danych osobowych innych Użytkowników, danych zgormadzonych na innych Kontach Użytkowników, jak również jakiejkolwiek tajemnicy prawnie chronionej;
  6. polegają na wprowadzeniu przez Użytkownika do Aplikacji NicePay Płatności lub Danych osobowych nie będących płatnościami lub danymi osobowymi Użytkownika.
 5. Ograniczenie bądź zawieszenie w korzystaniu z Aplikacji NicePay przez danego Użytkownika, dany adres IP lub daną klasę adresów IP może trwać do czasu zaprzestania naruszenia lub ustania groźby, a w czasie jego trwania nie jest możliwe korzystanie z Aplikacji NicePay.


§ 5
Funkcjonalności Aplikacji NicePay

 1. Korzystać z Funkcjonalności Aplikacji NicePay na warunkach wskazanych w Regulaminie może jedynie Użytkownik, który:
  1. Utworzył Konto Użytkownika;
  2. zalogował się do Konta Użytkownika przy wykorzystaniu ważnego Loginu oraz Hasła.
 2. Profil umożliwia korzystanie z następujących funkcjonalności Aplikacji NicePay:
  1. dodawania Płatności do Aplikacji NicePay w jeden z poniższych sposobów:
   1. poprzez przesłanie wiadomości e-mail zawierających rachunek lub fakturę na indywidualny adres e-mail wygenerowany dla danego Użytkownika przez Aplikację NicePay;
   2. poprzez samodzielną zmianę u swojego Kontrahenta adresu e-mail, na który wysyłane mają być rachunki lub faktury na indywidualny adres e-mail wygenerowany dla danego Użytkownika przez Aplikację NicePay;
   3. poprzez podanie danych logowania do e-boka danego Usługodawcy, o ile Usługodawca nie stosuje ograniczeń technicznych uniemożliwiających automatyczne pobieranie danych z e-boka;
   4. poprzez wykonanie fotokopii rachunku lub faktury z poziomu Aplikacji NicePay za pomocą dostępnego w niej narzędzia;
   5. poprzez wykonanie fotokopii rachunku lub faktury i przesłanie jej na indywidualny adres e-mail wygenerowany dla danego Użytkownika przez Aplikację NicePay;
   6. poprzez samodzielne wprowadzenie danych Płatności do Aplikacji NicePay;
  2. korzystania z listy Płatności, a w tym zbierania, przetwarzania oraz automatycznego informowania o przyszłych Płatnościach i ich terminach;
  3. dokonywania Płatności za pośrednictwem Aplikacji NicePay;
  4. sprawdzenia statusu Płatności;
  5. samodzielnego wydruku przez Użytkownika wszystkich rachunków i faktur dodanych w Aplikacji NicePay;
  6. korzystać z funkcji statystyki.
 3. Korzystnie z Funkcjonalności Aplikacji NicePay odbywa się odpłatnie na warunkach cenowych wskazanych w Cenniku.


§ 6
Konto Użytkownika i Profil

 1. Do korzystania z Aplikacji NicePay i Funkcjonalności Aplikacji NicePay konieczne jest założenie Konta Użytkownika.
 2. Założenie Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących czynności:
  1. wypełnieniu formularza rejestracji Konta Użytkownika, w którym niezbędne jest podanie następujących danych:
   1. adres poczty elektronicznej;
   2. hasło;
  2. zaakceptowaniu Regulaminu i Cennika;
  3. skorzystaniu z linku przesłanego przez Aplikację NicePay na wskazany przez Użytkownika adres e-mail celem jego weryfikacji i kliknięciu pola akcji wygenerowanego przez ten link – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Aplikacji NicePay pomiędzy 1PAY POLAND i Użytkownikiem.
 3. Każdorazowe korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest dopiero po zalogowaniu się do Konta Użytkownika przy wykorzystaniu ważnego Loginu oraz Hasła.
 4. Użytkownik ma możliwość utworzenia nieograniczonej liczby Profili Użytkownika, przy czym Profil Użytkownika nie może być utworzony przez Użytkownika dla innej osoby fizycznej aniżeli sam Użytkownik.
 5. Założenie Profilu Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie następujących czynności:
  1. wybraniu w Aplikacji Nicepay rodzaju Profilu Użytkownika;
  2. wskazaniu w formularzu Profilu Użytkownika:
   1. imienia i nazwiska, numeru telefonu dla osób fizycznych i Użytkowników będących konsumentami;
   2. numeru NIP dla Użytkowników będących przedsiębiorcami;
  3. pozytywnej weryfikacji danych osobowych oraz tożsamości Użytkownika będącego przedsiębiorcą w sposób opisany w § 7 Regulaminu; weryfikacja danych nie jest konieczna w odniesieniu do Użytkowników będących konsumentami;
 6. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginów oraz Haseł  umożliwiających dostęp do Konta Użytkownika i Profilu Użytkownika oraz do zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich.
 7. Użytkownik obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta Użytkownika lub Profilu Użytkownika w każdym przypadku ich zmiany.
 8. Usługa Konto Użytkownika i Profil Użytkownika oraz powiązane z nią Funkcjonalności Aplikacji NicePay świadczone są przez czas nieoznaczony.
 9. Użytkownik ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konto lub Profil Użytkownika (rezygnacji z Konta lub Profilu Użytkownika) poprzez skierowanie stosownego żądania do 1PAY POLAND, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: 1PAY POLAND sp. z o.o., ul. Błażeja 30B, 61-608 Poznań.
 10. 1PAY POLAND ma prawo zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku, gdy działania danego Użytkownika:
  1. naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
  2. rodzą uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów prawa, norm ostrożnościowych lub wytycznych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  3. naruszają postanowienia Regulaminu;
  4. grożą zakłóceniem ciągłości działania Aplikacji NicePay i odbywają się w sposób sprzeczny z Regulaminem lub wykraczają poza zakres Regulaminu;
  5. grożą ujawnieniem danych osobowych innych Użytkowników, danych zgormadzonych na innych Kontach Użytkowników, jak również jakiejkolwiek tajemnicy prawnie chronionej;
  6. polegają na wprowadzeniu przez Użytkownika do Aplikacji NicePay Płatności lub Danych osobowych nie będących płatnościami lub danymi osobowymi Użytkownika.
 11. Zawieszenie Konta Użytkownika może nastąpić do czasu zaprzestania naruszenia lub ustania groźby naruszenia, a w czasie jego trwania nie jest możliwe korzystanie przez Użytkownika z Konta Użytkownika oraz Funkcjonalności Aplikacji NciePay.


§ 7
Weryfikacja danych osobowych oraz tożsamości Użytkownika

 1. Weryfikacja danych osobowych oraz tożsamości Użytkownika odbywa się przy wykorzystaniu rachunku bankowego Użytkownika lub usług świadczonych w tym zakresie przez zewnętrznych operatorów.
 2. W celu weryfikacji swoich danych osobowych oraz tożsamości Użytkownik zobowiązany jest podjąć następujące działania:
  1. wykonać przelew ze swojego rachunku bankowego na rachunek bankowy wskazany przez 1PAY POLAND w wiadomości e-mail przesłanej przez Aplikację NicePay na wskazany przez Użytkownika adres e-mail celem jego weryfikacji i opatrzyć go tytułem zgodnym z komunikatem zawartym w tej wiadomości e-mail, przy czym weryfikacja ta odbywa się za Opłatą weryfikacyjną, albo
  2. skorzystać z narzędzia pozwalającego na weryfikację danych osobowych Użytkownika bezpośrednio przez operatora płatności, z którym 1PAY POLAND współpracuje w momencie weryfikacji danych, przy czym weryfikacja ta odbywa się za Opłatą weryfikacyjną.
 3. W przypadku gdy dane osobowe podane przez Użytkownika przy zakładaniu Profilu Użytkownika nie będą zgodne z danymi uzyskanymi przez 1PAY POLAND w jeden ze sposobów opisanych powyżej:
  1. weryfikacja danych osobowych oraz tożsamości będzie negatywna;
  2. Opłata weryfikacyjna nie podlega zwrotowi;
  3. Użytkownik może podjąć kolejną próbę weryfikacji swoich danych osobowych oraz tożsamości w sposób przewidziany w niniejszym paragrafie, przy czym każda taka próba podlega odrębnym opłatom.


§ 8
Zobowiązania 1PAY POLAND

 1. 1PAY POLAND zobowiązuje się do:
  1. ochrony wszelkich danych wprowadzonych przez Użytkownika do Konta Użytkownika;
  2. zapewnienia dostępu Użytkownikom do Konta Użytkownika, w tym do utrzymywania łączy, serwerów oraz baz danych umożliwiających Użytkownikowi nieprzerwane korzystanie z Aplikacji NicePay za pośrednictwem Internetu, przy czy Użytkownik wypełnić musi wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Aplikacją NicePay wskazane w § 4 ust. 3 Regulaminu.
  3. zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Funkcjonalności Aplikacji NicePay właściwych dla jego Konta Użytkownika;
  4. utrzymywania Aplikacji NicePay, w tym do zapewniania obsługi informatycznej systemu oraz aplikacji mobilnej składających się na Aplikację NicePay;
 2. 1PAY POLAND dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Aplikacji NicePay oraz możliwość korzystania z Funkcjonalności Aplikacji NicePay. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Aplikacji NicePay oraz jej usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą 1PAY POLAND (np. ataki DDOS – distributed denial of service, katastrofy naturalne, wyładowania atmosferyczne, burze) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Aplikacji NicePay oraz możliwość korzystania z Funkcjonalności Aplikacji NicePay. 1PAY POLAND podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 3. 1PAY POLAND zobowiązuje się informować Użytkowników o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których mowa powyżej oraz jeżeli to możliwe o przewidywanym terminie ich usunięcia.
 4. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których 1PAY POLAND podejmuje działania mające na celu rozwój Aplikacji NicePay oraz jej zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi. 1PAY POLAND ma prawo dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu Aplikacji NicePay każdego trzynastego dnia miesiąca w porze nocnej pomiędzy godziną 1:00 a 6:00 rano.
 5. 1PAY POLAND obowiązany jest planować dodatkowe przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez 1PAY POLAND. 1PAY POLAND obowiązany jest informować Użytkowników o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.


§ 9
Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usług przez 1PAY POLAND:
  1. drogą pisemną na adres pocztowy 1PAY POLAND sp. z o.o., ul. Błażeja 30B, 61-608 Poznań;
  2. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny 1PAY POLAND ([email protected]);
  3. drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii 1PAY POLAND (numer telefonu +48 576 343 791).
 2. 1PAY POLAND rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, 1PAY POLAND poinformuje o tym Użytkownika wskazując:
  1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji;
  2. okoliczności wymagające wyjaśnienia;
  3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 3. O rozpatrzeniu reklamacji 1PAY POLAND poinformuje Użytkownika listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez 1PAY POLAND w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną.


§ 10
Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest 1PAY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-608), przy ul. Błażeja 30B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592668, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9721259690 oraz numer REGON 363255954, o kapitale zakładowym w wysokości 710 000,00 zł wpłaconym w całości.
 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w celu:
  1. zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług płatniczych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez 1PAY POLAND w postaci dostarczanych za pomocą Aplikacji Funkcjonalności Aplikacji NicePay,
  2. zmiany adresu e-mail u Usługodawcy/Kontrahenta i wyrażania zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną w przypadku korzystania przez Użytkownika z  Funkcjonalności Aplikacji NicePay wymagających zmiany adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną u Usługodawcy/Kontrahenta Użytkownika,
  3. marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora,
  4. prowadzenie statystyk i analiz związanych z korzystaniem z Aplikacji przez Użytkownika, w tym dokonywanych przez niego Płatności pod kątem możliwych do zaproponowania mu ofert, w tym analiz terminowości jego Płatności.

  na zasadach określonych poniżej oraz w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem strony internetowej https://nicepay.pl/polityka-prywatnosci/. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Aplikacji NicePay w zakresie dokonywania Płatności, jego dane konieczne do dokonania Płatności będą przekazywane wybranej przez niego Instytucji Pośredniczącej oraz Usługodawcy na rzecz którego dokonywana jest Płatność za pomocą Aplikacji NicePay..

 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w braku dobrowolnego podania danych osobowych wykonanie Płatności i usług świadczonych przez 1PAY POLAND nie będzie możliwe.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 5. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Aplikacji NicePay jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania.


§ 11
Zmiana Regulaminu oraz Cennika

 1. Zmiana Regulaminu:
  1. 1PAY POLAND zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących ważnych przyczyn:
   1. wydania przez sąd powszechny lub organ państwowy orzeczenia lub decyzji nakładającej obowiązek zmiany Regulaminu lub uzasadniającej potrzebę dokonania takiej zmiany;
   2. zmiany przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez 1PAY POLAND, skutkującej koniecznością zmiany Regulaminu celem dostosowania go do obowiązujących przepisów;
   3. poprawy przez 1PAY POLAND  poziomu bezpieczeństwa lub poziomu ochrony danych osobowych;
   4. ulepszenia Funkcjonalności Aplikacji NicePay, wprowadzenia nowej Funkcjonalności Aplikacji NicePay lub rezygnacji z niektórych Funkcjonalności Aplikacji NicePay w ramach wykonywania usług;
   5. planowanej zmiany Cennika;
  2. Informację o treści oraz dacie wejścia w życie każdej planowanej zmiany Regulaminu 1PAY POLAND prześle Użytkownikowi z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem na adres e-mail wskazany przez Użytkownika na potrzeby Konta Użytkownika lub inny adres e-mail wskazany przez Użytkownika, niepowiązany bezpośrednio z Aplikacją NicePay;
  3. Niezależnie od powyższego, informacja o planowanej zmianie Regulaminu będzie wyświetlana podczas korzystania z Aplikacji NicePay w okresie 30 dni poprzedzających jej wejście w życie;
  4. Co najmniej na 2 miesiące przed wejściem w życie zmiany Regulaminu, 1PAY POLAND umożliwia Użytkownikowi akceptację dokonywanej zmiany poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Funkcja ta będzie aktywna do momentu akceptacji zmiany Regulaminu przez Użytkownika;
  5. Zainstalowanie aktualizacji Aplikacji NicePay jest równoznaczne z akceptacją zmiany Regulaminu.
  6. W przypadku planowanej zmiany Regulaminu, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji NicePay w terminie do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie Regulaminu w zmienionej wersji;
  7. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji NicePay, umowa o korzystanie z Aplikacji NicePay ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie Regulaminu w zmienionej wersji, a korzystanie z Funkcjonalności Aplikacji NicePay zostanie zablokowane dla Użytkownika nie wyrażającego zgody począwszy od daty wejścia w życie Regulaminu w zmienionej wersji;
  8. W odniesieniu do umów o korzystanie z Aplikacji NicePay zawartych w okresie 2 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie zmiany Regulaminu oraz w późniejszym czasie, od początku obowiązywania umowy stosuje się Regulamin w zmienionej wersji.
  9. Regulamin w wersji obowiązującej oraz planowane zmiany Regulaminu dostępne są pod adresem strony internetowej https://nicepay.pl/regulamin/.
 2. Zmiana Cennika dla Profilów prywatnych:
  1. 1PAY POLAND zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Cennika dla Profilów prywatnych w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących ważnych przyczyn:
   1. wydania przez sąd powszechny lub organ państwowy orzeczenia lub decyzji nakładającej obowiązek zmiany Cennika dla Profilów prywatnych lub uzasadniającej potrzebę dokonania takiej zmiany;
   2. zmiany przepisów prawa w zakresie działalności prowadzonej przez 1PAY POLAND, skutkującej koniecznością zmiany Cennika dla Profilów prywatnych celem dostosowania go do obowiązujących przepisów;
   3. poprawy przez 1PAY POLAND  poziomu bezpieczeństwa lub poziomu ochrony danych osobowych;
   4. ulepszenia Funkcjonalności Aplikacji NicePay, wprowadzenia nowej Funkcjonalności Aplikacji NicePay lub rezygnacji z niektórych Funkcjonalności Aplikacji NicePay w ramach wykonywania usług;
   5. planowanej zmiany Regulaminu;
  2. Informację o treści oraz dacie wejścia w życie każdej planowanej zmiany Cennika dla Profilów prywatnych 1PAY POLAND prześle Użytkownikowi z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem na adres e-mail wskazany przy rejestracji w Aplikacji NicePay lub inny wskazany przez Użytkownika adres e-mail, niepowiązany bezpośrednio z Aplikacją NicePay.
  3. Niezależnie od powyższego, informacja o planowanej zmianie Cennika dla Profilów prywatnych będzie wyświetlana podczas korzystania z Aplikacji NicePay w okresie 2 miesięcy poprzedzających jej wejście w życie.
  4. Co najmniej na 2 miesiące przed wejściem w życie zmiany Cennika dla Profilów prywatnych, 1PAY POLAND umożliwi Użytkownikowi akceptację dokonywanej zmiany poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa. Funkcja ta będzie aktywna do momentu potwierdzenia zmiany Cennika przez Użytkownika.
  5. W przypadku planowanej zmiany Cennika dla Profilów prywatnych, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w terminie do dnia poprzedzającego datę wejścia w życie Cennika dla Profilów prywatnych w zmodyfikowanej wersji.
  6. W przypadku wypowiedzenia umowy o korzystanie z Aplikacji NicePay, umowa o korzystanie z Aplikacji NicePay ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie Cennika dla Profilów prywatnych w zmienionej wersji, a korzystanie z Funkcjonalności Aplikacji NicePay zostanie zablokowane dla Użytkownika nie wyrażającego zgody począwszy od daty wejścia w życie Cennika dla Profilów prywatnych w zmodyfikowanej wersji.
  7. W odniesieniu do umów o korzystanie z Aplikacji NicePay zawartych w okresie 2 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie zmiany Cennika dla Profilów prywatnych oraz w późniejszym czasie, od początku obowiązywania umowy stosuje się Cennik w zmodyfikowanej wersji.
 3. Zmiana Cennika dla Profilów firmowych
  1. 1PAY POLAND zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Cennika dla Profilów firmowych;
  2. Informację o treści oraz dacie wejścia w życie każdej planowanej zmiany Cennika dla Profilów firmowych 1PAY POLAND prześle Użytkownikowi z przynajmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem na adres e-mail wskazany przy rejestracji w Aplikacji NicePay lub inny wskazany przez Użytkownika adres e-mail, niepowiązany bezpośrednio z Aplikacją NicePay.
  3. Niezależnie od powyższego, informacja o planowanej zmianie Cennika dla Profilów firmowych będzie wyświetlana podczas korzystania z Aplikacji NicePay w okresie 2 miesięcy poprzedzających jej wejście w życie.
  4. W przypadku zmiany Cennika dla Profilów firmowych, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia, a w takim przypadku w stosunku do Użytkownika który wypowiedział umowę zmiana Cennika dla Profilów firmowych nie znajduje zastosowania.
 4. Cennik dostępny jest pod adresem strony internetowej https://nicepay.pl/cenniki/


§ 12
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane są przez 1PAY POLAND w języku polskim.
 2. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Aplikacji NicePay przez Użytkownika jest prawo polskie. Jeżeli Użytkownik jest konsumentem, zastosowanie mają dodatkowo korzystniejsze dla niego bezwzględnie obowiązujące przepisy kraju miejsca zamieszkania.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
NicePay

Przekonaj się
na własne oczy

 • Darmowa rejestracja
 • Prosta i intuicyjna obsługa
 • System powiadomień
 • Wiele metod zapłaty
 • AutoPay - automatyczne płatności
 • Aplikacja mobilna iOS i Google Play
Załóż konto

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Czytaj więcejOK