Polityka Prywatności 1Pay Poland Sp. z o.o.

Niniejsza Polityka Prywatności została stworzona, abyś znalazł w niej wszelkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które zaczyna obowiązywać 25 maja 2018 r.(RODO).

Czym jest RODO?

 RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest 1Pay Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-612), przy ul. Rubież 46 , wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000592668, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9721259690 oraz numer REGON 363255954, o kapitale zakładowym w wysokości 1 000 000,00 zł wpłaconym w całości, wpisana do rejestru KNF jako biuro usług płatniczych pod numerem BP1718/2016

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak: imię i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania, pesel,

Jak się z nami skontaktować, aby uzyskać więcej informacji związanych z danymi osobowymi?

Napisz do wyznaczonego przez nas administratora danych osobowych:
adres e-mail: [email protected]
adres pocztowy: 1Pay Poland Sp. z o.o. ul. Rubież 46, 61-612 Poznań

Skąd mamy Twoje dane?

Dane, które przetwarzamy są danymi, które sam nam podałeś, pozyskaliśmy przy użyciu plików cookies, albo zostały nam udostępnione lub powierzone

przez innych administratorów danych, np. firmę, która dostarcza dla Ciebie usługi(telewizję, internet, prąd, gaz, wodę i inne).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy, prawidłowego realizowania warunków umowy i świadczenia naszych usług.

Możemy również poprosić o podanie dodatkowych danych jeżeli będą tego wymagać przepisy prawa, lub żebyś otrzymywał płatności bezpośrednio do aplikacji NicePay od swojego usługodawcy.

Jakie dane przetwarzamy?

Podstawowe dane, które są niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego realizowania warunków umowy aplikacji NicePay to:

 • imię,
 • nazwisko,
 • adres e-mail,
 • kod pocztowy

Jeżeli korzystasz z usług płatniczych za pośrednictwem aplikacji NicePay, przetwarzamy dane dotyczące Twojej płatności:

 • dane dotyczące nadawcy i odbiorcy płatności,
 • numer rachunku bankowego odbiorcy płatności,
 • tytuł przelewu,
 • kwotę przelewu,
 • termin płatności,
 • numer IP urządzenia, z którego zleciłeś transakcję,
 • jaką metodą została transakcja opłacona (kartą lub Pay by Link)

Jeżeli chcesz otrzymywać rachunki od swojego usługodawcy, bezpośrednio do aplikacji NicePay. Przy czym aplikacja NicePay jest połączona z danym usługodawcą. W takim przypadku możemy poprosić Ciebie o dodatkowe dane w celu uwierzytelnienia i połączenia Twojego konta aplikacji z wybranym usługodawcą.

Dane o które możemy Ciebie poprosić to:

 • numer telefonu
 • adres zamieszkania
 • numer klienta lub numer umowy u danego kontrahenta
 • numer faktury
 • kwotę do zapłaty z ostatniej faktury.
 • data urodzenia
 • pesel

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to  niezbędne do zawarcia umowy i prawidłowego realizowania warunków umowy aplikacji NicePay w tym:

 • prowadzeniu konta użytkownika
 • przetwarzania faktur na płatność gotową do zapłacenia
 • informowaniu o nowych płatnościach
 • informowaniu o terminach płatności
 • realizację usługi płatniczej
 • obsługi reklamacji
 • kontakcie w sprawach technicznych
 • przesyłaniu wiadomości od usługodawców

Przetwarzanie niektórych Twoich danych jest także konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, a dotyczących np. obowiązku przechowywania niektórych danych przez określony czas, zebrania niektórych informacji w celu weryfikacji i identyfikacji użytkownika, czy przekazywania danych uprawnionym organom lub podmiotom, np. wynikających z ustawy o usługach płatniczych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustaw

podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i rzeczniku finansowym, ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Przetwarzamy również Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu aplikacji NicePay którym jest:

 • monitorowanie Twojej aktywności w aplikacji NicePay(portal i aplikacja mobilna) i na naszej stronie www(pliki cookies),
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych,
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług – dzięki temu możemy informować Ciebie

o naszej ofercie lub ofercie naszych partnerów.

 • dopasowanie reklam zgodnie z Twoją aktywnością.
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • profilowania Twojego konta użytkownika i potrzeb (również przy pomocy plików cookies), aby kierować do Ciebie tylko te usługi, które mogą Cię zainteresować
 • ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez nas ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności,
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas w tym egzekwowanie przestrzegania regulaminu aplikacji i regulaminu usług płatności
 • prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności systemu informatycznego, poprawy działania usług;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych przez formularz kontaktowy
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
 • prowadzenie analiz i statystyk;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie za pomocą kontaktując się z administratorem danych osobowych (e-mail: [email protected]). Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • zawarcie i realizacja umowy,
 • wyrażona przez Ciebie zgoda,
 • realizacja umowy z Twoimi dostawcami usług z którymi 1Pay Poland Sp z o.o. podpisał umowę o outsorcing usług związanych z przesyłaniem dokumentów rozliczeniowych(faktur za usługi) w formie elektronicznej i tradycyjnej pocztą lub/i wysyłaniem powiadomień,
 • spełnienie przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rodzaju świadczonej przez nas usługi:
  1. Ustawa z dnia 19.08.2011r. o usługach płatniczych
  2. Ustawa z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości
  3. Ustawa z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług
  4. Ustawa z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
  5. Ustawa z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  6. Ustawa z dnia 05.08.2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i rzeczniku finansowym
  7. Ustawa z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej pomiędzy Tobą a 1Pay Poland Sp. z o.o. , a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa będziemy przetwarzać tak długo, jak wynika to z tych przepisów.
 • statystycznych i archiwizacyjnych.

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych dla określonego celu lub dla celów marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Kiedy i komu udostępnicie moje dane?

Nie udostępniamy Twoich danych osobom czy podmiotom trzecim. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy:

 1. Wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie. Twoja zgoda może być w każdym momencie odwołana.
 2. Wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa.
 3. Udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi, a odbiorcami Twoich danych mogą być:
  • Banki lub dostawcy usług płatniczych – dane konieczne do zrealizowania usługi płatniczej,
  • Odbiorcy płatności, Twoi dostawcy usług – dane towarzyszące Twojemu zleceniu płatniczemu, w celu przekazaniu danych do zautoryzowania w przypadku, kiedy wyrazisz zgodę na otrzymywanie faktur bezpośrednio do aplikacji Nicepay od swojego dostawcy usługi lub wyrazisz zgodę na otrzymywanie faktur drogę elektroniczną na wskazany adres email.
  • Podmioty współpracujące z 1Pay Poland Sp. z o.o. w celu realizacji umowy i mogą to być podmioty świadczące hosting i zajmujące się przechowywaniem danych
  • podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz 1Pay Poland Sp. z o.o.
  • podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy)
  • podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych, w tym badań NPS (satysfakcji klienta)
  • audytorzy i biegli rewidenci, doradcy prawni, doradcy podatkowi
  • W szczególnych przypadkach Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. organom ścigania, organom regulacyjnym i innym organom administracji publicznej).

Nie przekazujemy Twoich danych poza tern EOG.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji dotyczących usług realizowanych przez 1Pay Poland w tym płatności internetowych w przypadku świadczenia usług płatniczych.

Jak chronicie moje dane?

Bierzemy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające zapewnić poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich danych. Chronimy Twoje dane przede wszystkim poprzez stosowanie najnowocześniejszych technologii, przestrzegając nie tylko obowiązujących przepisów prawa, ale również stosując dodatkowe rozwiązania, które zapewnią bezpieczeństwo Twoim danym. Podstawowym środkiem ochrony jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu dodanych lub cykliczna zmiana haseł dostępowych).

Zapewniamy, że Twoje dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Masz określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a 1Pay Poland Sp. z o.o. jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do swoich danych, które przechowujemy jako administrator danych. Możesz uzyskać od nas następujące informacje:

 • czy przetwarzamy Twoje dane,
 • w jakim celu je przetwarzamy ,
 • jakie dane przetwarzamy,
 • jakie są kategorie odbiorców Twoich danych,
 • jaki okres będziemy je przechowywać,

Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected]

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza 1Pay Poland Sp. z o.o. można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: [email protected] lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

Wycofanie lub usunięcie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, masz prawo w dowolnej chwili wycofać lub usunąć tę zgodę, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z których wynika obowiązek konieczny do zrealizowania lub gdy Twoje dane osobowe są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane wycofamy lub usuniemy wówczas, gdy:

 • nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, którą wycofałeś lub usunąłeś, a nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania danych,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać wycofane lub usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

W celu wycofania lub usunięcia zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres [email protected]

Informujemy, że jeżeli skorzystasz z powyższego prawa istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Masz prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych w przypadku gdy:

 • zgłaszasz, że przetwarzane przez nas dane są nieprawidłowe; ograniczenie następuje do czasu pozwalającego na weryfikację prawidłowości danych;
 • brak jest podstawy prawnej przetwarzania, a Ty sprzeciwiasz się definitywnemu usunięciu Twoich danych;
 • nie potrzebujemy już Twoich danych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu obrony swoich interesów lub dochodzenia roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy nie istnieje nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, podstawa przetwarzania.

Informujemy, że jeżeli skorzystasz z powyższego prawa istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu przetwarzania danych osobowych

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora.

 • Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, o ile nie istnieje podstawa nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu.
 • Twój sprzeciw będzie uwzględniony zawsze w odniesieniu do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim profilowanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim.

Informujemy, że jeżeli skorzystasz z powyższego prawa istnieje możliwość, że przestaniemy świadczyć na Twoją rzecz niektóre usługi (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich danych osobowych.

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy, oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany .

Jeżeli powyższy zakres jest spełniony, masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora. Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Masz prawo, aby nie być poddanym procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, jeżeli takie działania wywołują wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływają. Możemy jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, gdy taka decyzja:

 1. jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy,
 2. jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa lub
 3. ma miejsce po wyrażeniu przez Ciebie zgody.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres [email protected] Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Osoby, których dane osobowe przetwarza 1Pay Poland Sp. z o.o., mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Umożliwiamy kontakt listowy (pocztą) lub kontakt mailowy i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe: 1Pay Poland Sp. z o.o. Ul. Rubież 46, 62-612 Poznań. [email protected]

Co to są cookies?

Mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Stosowanie plików cookies i innych technologii

Na naszych stronach stosujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz inne pokrewne technologie, które mają na celu:

 • uwierzytelnianiu Użytkowników naszych serwisów w celu utrzymania sesji po zalogowaniu.
 • konfiguracji serwisów, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji, oraz optymalizacji ich działania,
 • pozyskiwania informacji o źródle, z którego dana osoba trafiła na naszą stronę
 • wykrywanie botów i nadużyć w usługach,
 • poznanie Twoich preferencji zakupowych na podstawie Twoich zachowań w serwisie,
 • ulepszanie świadczonych usług poprzez wykorzystanie danych w celach analitycznych i statystycznych,
 • remarketing.

Z jakich typów plików cookies korzystamy?

Na naszych stronach wykorzystujemy różne typy plików cookies, w szczególności są to pliki:

 • Tymczasowe (sesyjne) to pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
 • Stałe to pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez użytkownika ustawienia przeglądarki.
 • Własne pochodzące bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej.
 • Zewnętrzne pochodzące z witryny zewnętrznej niż witryna odwiedzana.
 • Konfiguracji umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie.
 • Niezbędne umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
 • Funkcjonalne umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.
 • Reklamowe umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

W jaki sposób mogę zarządzać zgodą na korzystanie przez Was z cookies?

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania plikami cookies wystarczy odwiedzić stronę http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub sekcje pomocy w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że jeżeli ograniczysz dostęp do niektórych typów plików cookies nasze serwisy mogą przestać działać prawidłowo. Jeżeli chcesz nam uniemożliwić zbieranie Twoich danych w celach analitycznych, wystarczy, że odwiedzisz stronę https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/ i zainstalujesz stosowne rozszerzenie do swojej przeglądarki. Więcej o rezygnacji i prawidłowym instalowaniu dodatku znajdziesz tutaj. https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=pl

Przekonaj się
na własne oczy

 • Darmowa rejestracja
 • Prosta i intuicyjna obsługa
 • System powiadomień
 • Wiele metod zapłaty
 • AutoPay - automatyczne płatności
 • Aplikacja mobilna iOS i Google Play
Załóż konto

Strona wykorzystuje pliki cookies.

Czytaj więcejOK